PočetnaNovostiRaspisan je natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu kompleksa Kantrida

Raspisan je natječaj za zakup poslovnog prostora u sklopu kompleksa Kantrida

Na temelju članka 6. st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Uprave Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, br. UP 0001/22 od 27. siječnja 2023.godine, objavljuje se slijedeći:

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SKLOPU JAVNE GARAŽE U KOMPLEKSU DVORANSKOG PLIVALIŠTA NA KANTRIDI PROVOĐENJEM USMENOG NADMETANJA (LICITACIJA)

Pisana prijava mora biti na odgovarajući način uvezana u cjelinu na način kojim se onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova prijave (npr. jamstvenikom-vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj stranici pričvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljem).

SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU:

  1. Potpuno ispunjeni obrazac prijave dostupan na web stranicama Rijeka plusa d.o.o. zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj natjecatelj daje suglasnost na obradu i objavljivanje njegovih podataka te da je upoznat i suglasan sa postupkom audio i vizualnog snimanja licitacije2.
  2. Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu (nalog za plaćanje ovjeren od pošte, banke ili FINA-e da je uplata izvršena ili potvrda o plaćanju internet bankarstvom) u iznosu tri mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a ( zakupnina se računa po navedenoj početnoj cijeni)
  3.  presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba, odnosno presliku važeće osobne iskaznice svih osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba
  4. Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku,
  5. Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 (petnaest) dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe, ako je ponuditelj fizička osoba obrtnik,
  6. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koje ne smije biti starije od 15 (petnaest) dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe, ako je ponuditelj fizička osoba koja nije obrtnik
  7. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra koji ne smiju biti stariji od 15 (petnaest) dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj – pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe te ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika pravne osobe Pisanu ponudu treba dostaviti u zatvorenoj kuverti do 08.02.2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Nakon isteka roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom. Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu Društva; Rijeka, Blaža Polića 2 ili osobno na adresu sjedišta Društva; Rijeka, Blaža Polića 2, III. kat, ured Uprave. Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu u omotnicu te na zatvorenoj omotnici naznačiti prodajni prostor za koje se podnosi pisana ponuda i to na način kako slijedi; „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
  8. za djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića, licitacija će se održati na adresi Titov trg 3, prizemlje, 10. veljače 2023.godine u 10 sati
  9. za djelatnost sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti, licitacija će se održati na adresi Titov trg 3, prizemlje, 10. veljače 2023.godine u 11 sati
  10. za djelatnost telekomunikacije, licitacija će se održati na adresi Titov trg 3, prizemlje, 10. veljače 2023.godine u 12 sati

                   Cijeli tekst natječaja, obrazac prijave i izjave pronađite na niže navedenim linkovima:

Tekst natječaja

IZJAVE

Obrazac prijave