PočetnaNovostiNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 4

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 4

Na temelju Odluke Uprave Rijeka plus d.o.o.  Rijeka, Blaža Polića 2/III, broj UP 0001/22-96 od 02. lipnja 2022. godine, objavljuje se slijedeći

daje se u zakup prostor u vlasništvu Rijeka plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2/III. Zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju i obvezuje se isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku, te se potpisom Ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga. U cijenu zakupa uključena je i mogućnost PARKIRANJA u dvorištu poslovne zgrade.

Poslovni prostor može se razgledati u vremenu od 06.06.2022.god. do 17.06.2022.god., od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 051 / 445-353, (ured Uprave društva) ili na e-mail: uprava@rijeka-plus.hr Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM:1

Pisanu ponudu treba predati do 17.06.2022.god. u sjedište Rijeka plus d.o.o. na adresi Blaža Polića 2/III, do 11,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponuda upućena primljena nakon navedenog vremena, neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održati će se istoga dana u 12,00 sati, u sjedištu Rijeka plus d.o.o. i neće biti javno. Ponuda koja ne sadrži sve naznačeno neće se razmatrati. Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava uvjete vezano uz natječaj i ima najveću cijenu.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati OVDJE