PočetnaNabavaUsluga elektronske prodaje parkirnih karata putem različitih kanala prodaje i integracija sa sustavom za kontrolu parkiranja

Usluga elektronske prodaje parkirnih karata putem različitih kanala prodaje i integracija sa sustavom za kontrolu parkiranja

Jednostavna nabava /
Evidencijski broj: PN-003/20

Rok za dostavu ponude: 17.02.2020. u 12:45 sati

Jednostavna nabava